ukupapashwa
inyama ezibomvu

ukutya okuvuthayo

Phakathi kokutya okubangela ukuvuvukala okubizwa ngokuba kukutya okuvuthayo yinyama ecutshungulweyo, iswekile, icarbohydrates esulungekileyo, ...